שייך מופק טריף נגד המלצות "הצוות להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית ומיגורה"
29/01/2016 21:25:35

 

 

 

 

 

 

התיחסות היועץ המשפטי לממשלה:

ד.6. המגזר הדרוזי 120. תמונת המצב שהתגלתה בפני הצוות בהקשר למגזר זה, אף מדיווח גורמי המשטרה שהשתתפו בדיוני הצוות, העלתה כי מצב האכיפה במגזר זה עגום ביותר. בשנים האחרונות, ועל אף הפרות בניה חמורות, לדברי הגורמים המקצועיים, כמעט שלא בוצעה הריסה של בניה בלתי חוקית כלל. עוד ובנוסף, גורמי האכיפה השונים דיווחו על קשיים רבים ביישום פעולות אכיפה שונות ובכלל זה פעולות פיקוח אלמנטריות )סיורים לצורך איתור בניה בלתי חוקית(. נוכח האמור, נראה כי במגזר הדרוזי יש ייחודיות נוספת המצדיקה טיפול נוסף מעבר לכל הפעולות המתוארות לעיל. ככלל, ובהתייחס להיבטי תכנון ובניה במגזר הדרוזי מצאה מדינת ישראל הכרח לטיפול מערכתי מובחן. החלטות ממשלה שונות התקבלו לאורך השנים בשנת 43 האחרונות וזאת על מנת לבטא את הצורך המיוחד בטיפול במצוקת הדיור במגזר זה. 0214 הוקמה ועדה ציבורית בראשות השופט גורן אשר נתבקשה לקיים דיון מערכתי בנושא עוד יצוין, כי לאחרונה פרסם שר האוצר את צו התכנון והבניה )אי 44 ולהמליץ על דרכי פתרון. אשר מקל על האפשרות לחבר מבנים שאינם חוקיים בצורה סדורה 45 תחולת סעיף 117א)ח((, לרשת ההולכה הארצית לחשמל, בכפוף לקידום הליכי תכנון. צו זה הוחל בהתייחס למספר 46 ישובים דרוזים, ויש ציפייה כי האוכלוסייה תממש את האפשרויות הגלומות בו בקרוב. לעמדת הצוות, לצד צעדים אלה, קמה חובה על רשויות האכיפה לעמוד על ביצוע אכיפה ועל מימוש צווים גם אם יהיו אלה צווי הריסה. 126. נוכח המורכבות המיוחדת הנוגעת למגזר הדרוזי, סבור הצוות כי לצד ההמלצות הכלליות המפורטות בדו"ח זה, נדרשות פעולות מיוחדות נוספות, תוך שילוב דרגים מקצועיים בכירים ואף דרגים קובעי מדיניות על מנת להתמודד נכונה עם התופעה. 

 

אהבתם? מוזמנים לשתף!

x

אוהבים את ירכא נט? תנו לנו בלייק!